Shërbime për zhvillim organizativ te departamenteve te shërbimeve publike dhe ndërmarrjeve te shërbimeve publike ne komunat veriore te Kosovës

Shërbime për zhvillim organizativ te departamenteve te shërbimeve publike dhe ndërmarrjeve te shërbimeve publike ne komunat veriore te Kosovës 2019-05-01T22:22:49+00:00

Project Description

Shërbime për zhvillim organizativ

SIGMA BMC do te analizoj kapacitetet ekzistuese te ofrueseve te shërbimeve te menaxhimit te mbeturinave ne komunat veriore te Kosovës dhe te sistemit ekzistues paralel te ndërmarrjeve te shërbimeve publike. Projekti është I përkrahur nga programi për shërbime komunale te qëndrueshme-i Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammernarbeit (GIZ) GmbH.

Ne kuadër te këtij projekti, do te ndërmerren aktivitete te zhvillimit organizativ përfshirë këtu:

  • Analizën e modeleve te biznesit ne pajtim me kornizën ligjore te Kosovës ne fushën e menaxhimit te mbeturinave dhe propozimi i scenariove, përfshirë avantazhet dhe disavantazheve e opsioneve të propozuara më sipër (ndikimi mjedisor, ekonomik dhe social),
  • Këshillimi i komunave gjatë procesit të përzgjedhjes dhe vendimmarrjes ne lidhje me modelin e biznesit te operatorit,
  • Zhvillimi i strukturës organizative dhe ndërveprimit te proceseve për ndërmarrjet e shërbimeve publike ne përputhje me ligjet e Kosovës

15.09.2017 – 31.12.2018

Michael Jordan Authentic Jersey  Peter Forsberg Womens Jersey